دیروز و فاصله ها

 

دیروز رفته بودی اون دور دورا و فاصله با تو از من بود تا خدا....

وقتی اومدی .... فاصله ها رو اول با من کم نکردی .... صداتو از

جای دیگه ای شنیدم...

داشتی می گفتی.... من اومدم

/ 1 نظر / 4 بازدید
بابالنگ دراز

من که اومدم!