دوست داشتن تو

 

در دوست داشتن تو 

جهان فقط یک کلمه بود

وقتی از دوست داشتن تو گفتم 

تمام کلمه فروریخت

جهان بی کلمه شد

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا

مثل همیشه کوتاه و زیبا بود

هوم؟

جهان در کلمه فرو رفت که بی کلمه شد