عمه بزرگم فوت کرد.....................بابام بازم پیرتر شد

/ 1 نظر / 4 بازدید
hum

پیری، پیری، پیری... روزی دیدم که در دیر، پیری نشسته بود، گفت: بمیر، بمیر، بمیر...