.....

دیگه تو نوشتن ناتوانم

دستام که روی حرفا مکث می کنه .. این واقعیت توی ذهنم مرور می شه که ناتوان شدم از نوشتن ... نه اینکه حرف نباشه واسه گفتن، که تازه  جای تمام حرف های عالمه این جایی که هستم...

نکنه یادم بره معنای واژه ها رو.... نتوانم دیگه بهش بگم دوسش دارم.... بشم یه آدم عادی که معجزه کلمات رو نمی فهمه؟!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
Hum

جای خوبیه واسه حرف زدن اینجایی که هستم. راستی کجا؟

Hum

جای خوبیه واسه حرف زدن اینجایی که هستم. راستی کجا؟