پوسیدگی

اشک بی امان می ریزد و دل می ترکد از هر چه در دل
مانده است. وای چقدر دلم می خواهد بترکد. چقدر دلم می خواهد بترکم. روزها می گذرد
و می رسم به همان جایی که بوده ام که چند سالی است مانده ام. مانده ام و پوسیده
ام. درست مثل پوسیدگی دندان؛ کثیف و متعفن و خون آلود.

/ 2 نظر / 20 بازدید
جواد معین

بدان که در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

جواد معین

پوسیدگی را درمانی نیست . هر چه بیشتر در تنهایی خود فرو روی پوسیده تر خواهی شد [گل][گل][گل]